Thông báo

Mẫu phiếu thẩm định của Chi nhánh — Feb 18, 2016 2:51:53 AM

Thông báo về việc lập danh sách giao nhận hồ sơ trình cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và TSK gắn liền với đất — Feb 1, 2016 2:18:39 PM

Mẫu tờ trình trình ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở — Jan 22, 2016 9:22:18 AM

Tập huấn Thống kê đất đai năm 2015 — Jan 15, 2016 9:01:20 AM

Giấy mời tham dự xem xét vay vốn WB giai đoạn 2016 - 2020 cho lĩnh vực đất đai — Nov 12, 2015 6:04:30 AM

Báo cáo theo yêu cầu Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội — Apr 1, 2015 8:38:11 AM

Báo cáo thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường theo Công văn số 5617/BTNMT-KH — Jan 7, 2015 3:12:39 AM

Cung cấp thông tin theo Công văn số 1425/TCQLĐĐ-CSPC — Oct 24, 2014 9:42:00 AM

Báo cáo tình hình thực hiện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo Công văn số 3236/BTNMT-TCQLĐĐ — Sep 3, 2013 4:04:23 AM

Công văn số 1936 /BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 30/2012/QH-13 của Quốc hội — Jun 4, 2013 5:30:49 AM

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 — Jan 27, 2013 1:53:22 PM

Báo cáo số liệu kết quả đo đạc và sử dụng BĐĐC trong Đăng ký, Cấp GCN, Xây dựng hồ sơ địa chính — May 29, 2012 7:59:54 AM

Mẫu "Bảng đăng ký cá nhân" dành cho Đảng viên — May 17, 2012 9:13:44 AM

Báo cáo định kỳ kết quả đo đạc địa chính, đăng ký, cấp GCN, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai — Apr 16, 2012 2:22:57 AM

xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2012 đến năm 2015. — Mar 23, 2012 12:51:25 AM

Báo cáo tiến độ cấp giấy Chứng nhận QSDĐ, QSHNO và TSK gắn liền với đất từ khi thực hiện Nghị định 88/2009/NĐ-CP của Chính Phủ — Feb 16, 2012 2:22:25 AM

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 — Jan 12, 2012 1:20:06 AM