Giới thiệu

1. Vị trí, chức năng

Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cơ chế tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc chính của Văn phòng Đăng ký đất đai đặt tại số 09 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) là đơn vị trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, hạch toán phụ thuộc, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Văn phòng Đăng ký đất đai. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có con dấu và trụ sở riêng để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai

1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Thực hiện các thủ tục về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận);

3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là đăng ký biến động);

4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

7. Thực hiện đo đạc để chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính; thực hiện các dịch vụ về trích đo địa chính thửa đất, trích lục bản đồ địa chính, đo vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng khác gắn liền với đát để chỉnh lý biến động, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

8. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận;

9. Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và thực hiện các dịch vụ liên quan về cung cấp thông tin, tài liệu hồ sơ địa chính cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các dịch vụ liên quan về hồ sơ địa chính, xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố và các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức và hoạt động của các Chi nhánh trực thuộc;

13. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

3. Tổ chức bộ máy

3.1 Ban lãnh đạo

a) Văn phòng Đăng ký đất đai có Giám đốc và 02 (hai) Phó Giám đốc;

b) Chi nhánh có Giám đốc, Phó Giám đốc;

3.2 Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận;

c) Phòng Thông tin - Lưu trữ;

d) Phòng Kỹ thuật địa chính;

3.3 Các bộ phận chuyên môn thuộc Chi nhánh

a) Tổ Hành chính - Tổng hợp;

b) Tổ Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận;

c) Tổ Thông tin - Lưu trữ;

d) Tổ Kỹ thuật địa chính.