Phần mềm chuyên ngành

I- Vilis phục vụ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

Thứ tự

1

2

3

4

5

Mô Tả

Vilis phiên bản Arcgis 10.1 (Update ngày 10.5.2016)

ARCENGINE 10.1

Hướng dẫn cài đặt ARCENGINE10.1

Hướng dẫn sử dụng Vilis

Microsoft SQL Server Express 2008 R2

Hướng dẫn cài SQL Server 2008

Update địa danh và mục đích sử dụng

Tập tin

https://drive.google.com/file/d/0BycLHAID9NpXUGJMdXoyTXgxVnM/view?usp=sharing

6

7

https://drive.google.com/file/d/0BycLHAID9NpXZW5vZEYxLUVWNWs/view?usp=sharing

II- TKTool phục vụ thống kê, kiểm kê đất đai

Thứ tự

1

2

3

4

Mô Tả

Phần mềm TKTool

Hướng dẫn cài đặt TKTool

Hướng dẫn cài đặt Arcgis Engine 9.3

Hướng dẫn cài đặt SQL, Arcgis Runtime, TKTool và HD biên tập Bản đồ khoanh vẽ

Phần mềm FME 32bit (chuyển đổi Seedfile) + Medicine

Tập tin

Phần mềm TKTool

Hướng dẫn cài đặt TKTool

Hướng dẫn cài đặt Arcgis Engine 9.3

Hướng dẫn cài đặt SQL, Arcgis Runtime, TKTool và HD biên tập Bản đồ khoanh vẽ

Hướng dẫn cài đặt SQL, Arcgis Runtime, TKTool và HD biên tập Bản đồ khoanh vẽ

https://drive.google.com/file/d/0B2TEssGZI8N7U0VNTFFKQXJEMkk/view
http://www.tmn.com.vn/Soft/download/kkd15/CaiDatTK2015.doc
http://www.tmn.com.vn/Soft/download/kkd15/huongdancaidatArcgisRuntime.zip
https://drive.google.com/folderview?id=0BycLHAID9NpXbU5QS1VCSnVENXc&usp=sharing
http://downloads.safe.com/fme/2016/fme-desktop-b16494-win-x86.msi

5

III- Phần mềm chuyên ngành

Thứ tự

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mô Tả

Phần mềm biên tập bản đồ địa chính Microstation SE

Phần mềm Thống kê, kiểm kê đất đai TK05 V2.1

Phần mềm kiểm kê đất đai của Tổ chức CT31

Dữ liệu Thống kê đất đai TPCT 2010

Phần mềm Vilis 2.0 dự án VLap

Phiên bản Vilis Express 2.0

Phần mềm Vilis Standard 2.0

Phần mềm chuyển đổi dữ liệu Dataconverter

Phần mềm Famis

Microsoft SQL Server 2005 Express Editor

Tập tin

IV- Hướng dẫn sử dụng

Thứ tự

1

Mô Tả

Hướng dẫn nhập liệu phần mềm TK05

Tập tin

V- Phần mềm hỗ trợ

Thứ tự

1

2

3

4

5

Mô Tả

Phần mềm Teamview V7.0.123.13

Phần mềm Teamview V8.0.16642

Unikey 4 Aero Plus.rar

Tập tin

Vietkey 2000 Full

DirecTransFile V2.1 - Chia sẽ dữ liệu trực tuyến

Hỗ trợ đọc file Word 2010 trên Word 2003

6