Văn bản dự thảo

Dự thảo văn bản điều chỉnh Quyết định số 05 và 19 về diện tích tối thiểu được phép tách thửa

đăng 19:22, 27 thg 9, 2018 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 19:27, 27 thg 9, 2018 ]

 Số Văn bản      Ngày ban hành File văn bản
Công văn số 3677/STNMT-CCQLĐĐ 25/9/2018Download
Báo cáo đánh giá tác động chính sách   Download
Văn bản dự thảo          Download

Đề nghị các chi nhánh góp ý và tổng hợp gấp gửi về Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố chậm nhất là ngày 03/10/2018.

Dự thảo Nghị định - Thông tư

đăng 19:50, 10 thg 7, 2016 bởi Nguyễn Đăng Phương

1. DTND: (Dự thảo Nghị định Quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai) Ngày BH: (01/07/2016)        

2. DTND GDDT: (Dự thảo Nghị định Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai) Ngày BH: (01/07/2016)       

3. DTTTT6: (Dự thảo Thông tư quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai) Ngày BH: (21/06/2016)       

4. Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: (Thông tư này quy định về quy trình xây dựng, quản lý, cập nhật các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai sau đây:) Ngày BH: (15/06/2016)        

5. DTTT1: (Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của cácthông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai) Ngày BH: (01/06/2016)        

6. 608/TCQLDD-KHTC: (V/v tình hình đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp năm 2016) Ngày BH: (09/05/2016)        

7. DTDMSDD: (Dự thảo Thông tư Quy định Định mức sử dụng đất) Ngày BH: (05/05/2016)        

8. Số 515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ: (Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh) Ngày BH: (22/04/2016)        

9. DTTTGS: (Dự thảo Thông tư Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai) Ngày BH: (21/04/2016)

1-2 of 2