Công bố bộ thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT

đăng 18:16, 18 thg 8, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 19:32, 28 thg 11, 2011 ]

    Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính hủy bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ. (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của UBND thành phố Cần Thơ).

    Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính mới ban hành; 58 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 16 thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm các lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên nước, Tài nguyên khoáng sản, Môi trường, Đo đạc và bản đồ được quy định tại Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2010 và Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2011 (có danh mục kèm theo)

Comments