Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

đăng 22:04, 23 thg 12, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 22:05, 23 thg 12, 2012 ]

Ngày 28 tháng 11 năm 2012, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Ông Nguyễn Thanh Sơn ký Quyết định Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ.

Theo Quyết định, có 91 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (có danh mục kèm theo).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 1723/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2010, số 952/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2011, số 1525/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011, số 2060/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011, số 2860/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011, số 419/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012, số 1279/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

File Download :   File 1.doc                    

                            File 2.doc
                            File 3.doc
                            File 4.doc

Nguồn : http://cantho.gov.vn
Comments