Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn chiếm,diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

đăng 00:44, 9 thg 1, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 18:54, 22 thg 12, 2012 ]
Thông tư này hướng dẫn việc xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm và diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 7 của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

    2. Đối tượng áp dụng gồm:

    2.1. Cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan thuế, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn và các cơ quan khác có liên quan;

    2.2. Người sử dụng đất, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 2 năm 2012.

Download

Comments