Quy định về hạn mức tách thửa đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

đăng 20:32, 3 thg 10, 2017 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 20:45, 3 thg 10, 2017 ]

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.


Ảnh: Internet

Trong đó quy định cụ thể hạn mức tách thửa đất nông nghiệp gồm: đất trồng cây lâu năm, đất lúa và đất trồng cây hàng năm. Diện tích tối thiểu tùy theo đơn vị hành chính:

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với trường hợp thửa đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn (quy hoạch xã nông thôn mới), quy hoạch sản xuất nông nghiệp được phê duyệt:

- Đối với đất nông nghiệp là đất trồng cây lâu năm:

Phường thuộc quận: Diện tích tối thiểu được tách thửa từ 150 m2 trở lên.

Thị trấn thuộc huyện: Diện tích tối thiểu được tách thửa từ 200 m2 trở lên.

Xã thuộc huyện: Diện tích tối thiểu được tách thửa từ 300 m2 trở lên.

- Đối với các loại đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm

khác:

Phường, thị trấn thuộc quận, huyện: Diện tích tối thiểu được tách thửa từ 500 m2 trở lên.

Xã thuộc huyện: Diện tích tối thiểu được tách thửa từ 1.000 m2 trở lên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2017.

Đối với các trường hợp tách thửa trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định này nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận.

File: Download

Comments