Nghị quyết 52/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Cần Thơ

đăng 02:10, 18 thg 5, 2018 bởi Nguyễn Đăng Phương

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Cần Thơ

Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) thành phố Cần Thơ tại Quyết định 52/NQ-CP ngày 10/05/2018.

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của thành phố Cần Thơ được điều chỉnh với các chỉ tiêu: Đất nông nghiệp với 109.690 ha chiếm 76,23%; đất phi nông nghiệp có 34.207 ha chiếm 23,77%; ngoài ra là đất chưa sử dụng, đất khu công nghệ cao, đất đô thị.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp các năm 2018: 1.503 ha, năm 2019: 1.705 ha, năm 2020: 1.724ha.

Chính phủ giao UBND thành phố Cần Thơ thực hiện xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; tăng cường tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật; tăng cường thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 52/NQ-CP tại đây

Comments