Công chứng viên không được đồng thời hành nghề khác

đăng 20:03, 9 thg 1, 2013 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 20:03, 9 thg 1, 2013 ]

“Công chứng viên phải hành nghề chuyên trách; không được đồng thời hành nghề khác, không được kiêm nhiệm các chức danh tư pháp như luật sư, đấu giá viên, trọng tài viên, thừa phát lại hoặc các chức danh tư pháp khác” là một trong những quy định tại Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 7/1/2013 do Chính phủ ban hành.

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng quy định rõ, việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng, bao gồm phòng công chứng và văn phòng công chứng phải tuân theo Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, khuyến khích thành lập các văn phòng công chứng. Chỉ thành lập phòng công chứng trong trường hợp không phát triển được văn phòng công chứng. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ cho việc thành lập và phát triển các văn phòng công chứng ở những địa bàn khó khăn.

Văn phòng công chứng bị tạm ngừng hoạt động trong các trường hợp: Công chứng viên duy nhất hoặc tất cả các công chứng viên hợp danh của văn phòng công chứng bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng; Các trường hợp khác không có đủ điều kiện hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng quy định, thời gian tạm ngừng hoạt động tối đa là ba tháng. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, văn phòng công chứng phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ khác, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với người lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Các hồ sơ công chứng do văn phòng công chứng tạm ngừng hoạt động thực hiện vẫn được tiếp tục lưu trữ tại văn phòng công chứng này.

Ngoài ra, mức thu phí công chứng được áp dụng thống nhất đối với phòng công chứng và văn phòng công chứng trong phạm vi toàn quốc. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng phí công chứng./.

Download

Nguồn : http://dangcongsan.vn

Comments