Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

đăng 18:57, 28 thg 11, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 17:18, 22 thg 12, 2011 ]
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường  thành phố Cần Thơ.

Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được ban hành mới; 43 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 03 thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2010 và Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6  năm 2011(có danh mục kèm theo)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Comments