Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường áp dụng chung tại cấp quận, thành phố Cần Thơ

đăng 19:15, 28 thg 11, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 17:18, 22 thg 12, 2011 ]
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp quận, thành phố Cần Thơ.

Công bố kèm theo Quyết định này 24 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp quận tại Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011 (có danh mục kèm theo).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Comments