Báo cáo kết quả đo đạc, đăng ký cấp GCN, xây dựng HSĐC và CSDLĐC theo Công văn 1090/TCQLĐĐ-CĐKTK

đăng 19:43, 27 thg 9, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 06:26, 28 thg 9, 2011 ]
Thực hiện Công văn số 1090/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc báo cáo kết quả về đo đạc, đăng ký cấp Giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính.

Nay Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các quận huyện kịp thời tổng hợp và gửi báo cáo về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để Văn phòng tổng hợp và gửi báo cáo về Tổng cục Quản lý đất đai đúng thời gian theo quy định.

Thời gian gửi báo cáo về Văn phòng ĐKQSDĐ TPCT chậm nhất là ngày 30/9/2011.

Địa chỉ gửi báo cáo : Số 9, Cách mạng tháng tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TPCT (Email : dangphuongg7@tracdiaviet.com).

Đề nghị Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các quận huyện thực hiện đầy đủ các nội dung và đúng thời gian theo yêu cầu của nói trên.

File mẫu biểu tổng hợp đính kèm

Comments