Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

đăng 19:49, 14 thg 6, 2016 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 04:19, 23 thg 6, 2016 ]
 
UBND thành phố vừa ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, quy chế này quy định thời gian và trình tự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Quy chế này áp dụng đối với UBND các cấp; Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện; Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện; Cục Thuế thành phố, Chi Cục Thuế quận, huyện; Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị (quận), Phòng Kinh tế hạ tầng (huyện); các cơ quan, đơn vị khác có liên quan đến việc giải quyết các thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và trả kết quả theo nguyên tắc một cửa, một cửa liên thông; Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định hiện hành.

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giữa các cơ quan phối hợp thực hiện Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận được thực hiện thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị đó.

File: QĐ 1955/QĐ-UBND

Nguồn: http://cantho.gov.vn/

(Ảnh: Nguyễn Thành Thái)

Comments