Quốc hội thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

đăng 00:30, 23 thg 11, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 00:31, 23 thg 11, 2011 ]

Các đại biểu ấn nút thông qua Nghị quyết

    Chiều 22/11, với 86,8% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2011- 2015 cấp quốc gia.  Theo đó, phải đảm bảo giữ vững 3,8 triệu ha đất lúa vào năm 2020.

Đây là chỉ tiêu được các đại biểu rất quan tâm bởi nó liên quan đến vấn đề an ninh lương thực, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Để đảm bảo giữ được diện tích trên, Quốc hội yêu cầu Chính phủ khi tổ chức thực hiện phải tập trung tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ lúa hàng hóa tại các địa phương giữ nhiều đất lúa; có chính sách và biên pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất.

Về quy hoạch đất dành cho khu công nghiệp, Quốc hội vẫn nhất trí giữ lại 200.000 ha đến năm 2020, với lý do tỷ lệ lấy đầy bình quân phải mất 10 năm, nên quy hoạch phải đi trước một bước. Tuy nhiên, do tỷ lệ lấp đầy đến nay còn thấp, Quốc hội yêu cầu trong giai đoạn 2011-2015 phải tập trung lấp đầy, vì vậy giảm chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến 2015 xuống còn 130.000 ha giảm 20 nghìn ha so với đề nghị của Chính phủ.

Đối với đất phát triển hạ tầng, quy hoạch đến năm 2020 có tổng diện tích 1,578 triệu ha, trong đó đất dành cho cơ sở giáo dục đào tạo lớn nhất chiếm 82.000 ha, đất y tế 10.000 ha… Nghị quyết không bổ sung chỉ tiêu đất giao thông bởi chỉ tiêu này đã được tính trong chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng trên cơ sở chiến lược phát triển giao thông đến 2020.

Đối với đất ở tại đô thị, Nghị quyết thống nhất giữ lại ở mức 202.000 ha dù trước đó một số đại biểu đề nghị giảm chỉ tiêu quy hoạch này. Để khắc phục tình trạng khu đô thị, biệt thự bỏ hoang trong khi đối tượng thu nhập trung bình không mua được nhà, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ một mặt cần rà soát, điều chỉnh nhằm khắc phục tình trạng một số khu đô thị, biệt thự bỏ hoang gây lãng phí, mặt khác cần có chính sách, giải pháp để tạo điều kiện cho các đối tượng trên có chỗ ở.

Đối với đất chưa sử dụng, Quốc hội thống nhất giữ 1,483 triệu ha cho đất chưa sử dụng còn lại. Riêng diện tích đất sẽ đưa vào sử dụng sẽ là 1,681 triệu ha đến năm 2020.

Ngoài ra, Quốc hội cũng thống nhất giao cho Chính phủ rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, đất quốc phòng, an ninh kết hợp làm kinh tế, đất do các đơn vị quốc phòng, công an làm kinh tế tại các địa phương trước năm 2015.

Để thực hiện Nghị quyết, Quốc hội đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Theo đó, quy hoạch, kế hoạch của các ngành, địa phương có sử dụng đất phải đảm bảo dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đổi mới cơ chế quản lý sử dụng đất gắn với tổ chức sản xuất, bảo vệ, phát triển rừng ở các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất; khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Luật Đất đai để mọi hoạt động sử dụng đất phải tuân thủ quy hoạch, kế hoạch…

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2011- 2015 cấp quốc gia sẽ giúp cho việc quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đảm bảo phát triển bền vững. Phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa, chyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Nguồn : http://www.monre.gov.vn

Comments