Ghi diện tích căn hộ chung cư vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

đăng 01:05, 24 thg 11, 2017 bởi Nguyễn Đăng Phương

Bộ Xây dựng đã có công văn 28/BXD-QLN (05/01), hướng dẫn Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi diện tích căn hộ chung cư vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

1. Ngày 19/5/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư này có quy định về việc ghi các thông tin trên giấy chứng nhận đối với căn hộ nhà chung cư, trong đó chỉ có hướng dẫn ghi “diện tích sàn sử dụng của căn hộ”theo hợp đồng mua bán căn hộ.

Tuy nhiên, ngày 25/11/2014, Quốc hội đã ban hành Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015). Trong đó, tại khoản 3 Điều 9 của Luật Nhà ở quy định rõ trường hợp là căn hộ chung cư thì trong giấy chứng nhận phải ghi cả diện tích sàn xây dựng và diện tích sử dụng căn hộ.

2. Hiện nay, một số địa phương và doanh nghiệp có phản ánh vướng mắc giữa cách ghi “diện tích sàn sử dụng căn hộ” quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT và “diện tích sàn xây dựng căn hộ”“diện tích sử dụng căn hộ” quy định tại Luật Nhà ở. Để giải quyết vướng mắc này và nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa pháp luật về cấp giấy chứng nhận với pháp luật về nhà ở, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 7 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định ghi cả “diện tích sàn xây dựng căn hộ” và “diện tích sử dụng căn hộ” đối với trường hợp là căn hộ chung cư cho phù hợp với khoản 3 Điều 9 của Luật Nhà ở 2014, cụ thể như sau:

Về diện tích sàn xây dựng căn hộ thì trước đây tại Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng đã có định nghĩa về diện tích sàn xây dựng căn hộ. Tuy nhiên, do nội dung này Luật Nhà ở 2014 không quy định cụ thể nên đề nghị hướng dẫn nội dung này theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BXD trước đây, cụ thể như sau: “Diện tích sàn xây dựng căn hộ chung cư được tính từ tim tường bao, tường ngăn chia căn hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ”.

Về diện tích sử dụng căn hộ chung cư thì đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 101 của Luật Nhà ở năm 2014, cụ thể như sau: “Diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư được tính theo kích thước thông thủy bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, loogia (nếu có) và không tính diện tích tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn; trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung”.

Vấn đề này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và đưa vào Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT, cụ thể nội dung được quy định tại Khoản 7 Điều 6 như sau: 

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 7 như sau:

“c) Diện tích sàn: ghi diện tích sàn xây dựng căn hộ, diện tích sử dụng căn hộ theo hợp đồng mua bán căn hộ và phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở;”

Nguồn: http://www.xaydung.gov.vn

Comments