Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư

đăng 17:05, 25 thg 11, 2018 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 18:16, 25 thg 12, 2018 ]

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về dự án Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ (LPTB), Bộ Tài chính đề xuất vẫn giữ quy định miễn LPTB đối với nhà, đất tái định cư.

nhà tái định cư
Nhà tái định cư được bổ sung vào diện đối tượng được miễn lệ phí trước bạ. Ảnh: TL.

Tại dự thảo nghị định gửi xin ý kiến, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung quy định miễn LPTB đối với trường hợp nhà, đất tái định cư. Trong các ý kiến góp ý gửi về Ban soạn thảo, có ý kiến đề nghị chỉ quy định miễn LPTB đối với phần giá trị được đền bù nơi bị thu hồi nhà, đất; đề nghị làm rõ nhà, đất từ thứ 2 trở lên mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ có được miễn LPTB cho toàn bộ giá trị nhà, đất mua bằng tiền bồi thường, hỗ trợ hay chỉ miễn LPTB cho nhà, đất đầu tiên.

Theo Bộ Tài chính, tại Điều 83 và 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu”.

Tại khoản 15 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP cũng quy định miễn LPTB đối với nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật...

Vì vậy, để đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và pháp luật LPTB về miễn LPTB đối với trường hợp nhà, đất được bồi thường, tại dự thảo nghị định gửi xin ý kiến, Ban soạn thảo đề xuất bổ sung quy định miễn LPTB đối với trường hợp nhà, đất tái định cư như sau: “Nhà, đất được bồi thường, tái định cư (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, nhà, đất (không phân biệt nhà, đất thứ nhất hay thứ 2 trở đi) được mua bằng tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi nhà, đất thì được miễn LPTB khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng./. 

Nguồn: http://thoibaotaichinhvietnam.vn

 


Comments