Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

đăng 23:08, 26 thg 4, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 23:08, 26 thg 4, 2012 ]
Ngày 17/4/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 447/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, mô hình kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ được thí điểm tại 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nam, Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Nai.

Mục tiêu của Đề án nhằm kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm khắc phục hạn chế của hệ thống Văn phòng đăng ký sử dụng đất ở hai cấp hiện nay và tiến tới chuẩn hóa hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất theo mô hình của các nước trên thế giới, phù hợp với điều kiện công nghệ hiện đại.

Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin đất đai, bảo đảm việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện đơn giản, thuận tiện, khoa học theo cơ chế “một cửa”; cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng, cập nhật thường xuyên đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực và các giao dịch về đất đai của người dân và doanh nghiệp.

 Mô hình Văn phòng đăng ký một cấp là Văn phòng Đăng ký cấp tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có các chi nhánh trực thuộc, được bố trí theo phạm vi địa bàn (mỗi chi nhánh phụ trách một huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh), được thành lập trên cơ sở chuyển nguyên trạng từ các Văn phòng đăng ký trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường của các thành phố, thị xã, quận, huyện thí điểm.

Các chi nhánh chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Văn phòng đăng ký cấp tỉnh; không hạch toán độc lập mà do Văn phòng đăng ký cấp tỉnh thống nhất quản lý, nhưng có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ đăng ký theo thẩm quyền.

Văn phòng đăng ký một cấp thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Văn phòng đăng ký cấp tỉnh và nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký cấp huyện theo quy định của pháp luật hiện hành trong phạm vi địa bàn thí điểm.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Văn phòng đăng ký một cấp trong phạm vi địa bàn được giao quản lý, bao gồm: Thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động đối với tất cả các đối tượng (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo); xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp đăng ký biến động không phải cấp Giấy chứng nhận mới; cập nhật, chỉnh lý thường xuyên hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính; quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cung cấp thông tin đất đai; thống kê đất đai theo định kỳ.

Về nhân lực của Văn phòng đăng ký một cấp được kế thừa lực lượng nhân lực hiện có của Văn phòng đăng ký các cấp, trong quá trình thực hiện Đề án sẽ căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên của từng địa bàn thí điểm để xác định lại nhu cầu nhân lực và điều chuyển, tuyển dụng bổ sung, đào tạo nâng cao năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao UBND các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm Quyết định chuyển nguyên trạng bộ máy, nhân lực, nhà làm việc và kho lưu trữ hồ sơ địa chính, trang thiết bị và nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường của các huyện thí điểm sang Văn phòng đăng ký trực thuộc Sở để quản lý và thực hiện nhiệm vụ theo Đề án.

Đề án sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian từ nay cho đến hết năm 2013.

 File văn bản : Download

Comments