Công bố Quy hoạch sử dụng đất cả nước năm 2020

đăng 06:25, 31 thg 12, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ hai thông qua tại Nghị quyết số 17/2011/QH13. Một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2015 và đến năm 2020 đã được Quốc hội quyết nghị như sau:

Chỉ tiêu

Diện tích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Diện tích theo Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015)

 

Đơn vị tính: 1000 ha

1. Đất nông nghiệp

26.732

26.550

- Đất trồng lúa

3.812

3.951

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

(2 vụ trở lên)

3.222

3.258

- Đất rừng phòng hộ

5.842

5.826

Đất rừng đặc dụng

2.271

2.220

Đất rừng sản xuất

8.132

7.917

- Đất làm muối

15

15

- Đất nuôi trồng thủy sản

790

750

2. Đất phi nông nghiệp

4.880

4.448

Đất quốc phòng

388

372

Đất an ninh

82

78

Đất khu công nghiệp

200

130

- Đất phát triển hạ tầng

1.578

1.430

     Trong đó:

 

 

+ Đất cơ sở văn hóa

20

20.000

17

17.000

+ Đất cơ sở y tế

10

8

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

82

65

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao

45

27

- Đất di tích, danh thắng

28

24

- Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó có đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại)

21

16

- Đất ở tại đô thị

202

179

3. Đất chưa sử dụng

 

 

- Đất chưa sử dụng còn lại

1.483

2.097

- Diện tích đưa vào sử dụng

1.681

1.067

Nghị quyết cũng đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các mục tiêu trên trong đó có các giải pháp cụ thể để giữ cho được 3,8 triệu ha đất trồng lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Để tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia Nghị quyết đã nêu đầy đủ trách nhiệm của từng cơ quan từ trung ương cho đến các địa phương trong việc chỉ đạo và giám sát thực hiện tốt Nghị quyết số 17/2011/QH13.

 Nguồn : http://www.monre.gov.vn

Comments