Cần cơ chế trong thực thi pháp luật về đo đạc và bản đồ

đăng 17:21, 6 thg 12, 2011 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 17:21, 6 thg 12, 2011 ]
Ảnh minh họa

Theo dõi thực thi pháp luật cần được coi là một trong những nội dung công việc chính, quan trọng, không thể thiếu trong công tác pháp chế nói chung. Cần xây dựng cơ chế và phân bổ nguồn lực để tổ chức pháp chế chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nội dung này một cách có hiệu quả. Đây là một trong những đề xuất mà Cục Đo đạc và Bản đồ đưa ra mới đây khi tổng kết quá trình thực thi pháp luật đo đạc và bản đồ.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ được thực hiện bằng các hình thức: Thông qua công tác kiểm tra, thanh tra; tổng hợp báo cáo; thu thập, phân tích, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật. Nội dung tập trung chủ yếu vào việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ trong quản lý triển khai các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ, tổng hợp những bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn khi triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, trên cơ sở đó đề xuất cụ thể về những quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trong hoạt động đo đạc và bản đồ cần sửa đổi, bổ sung.

Thời gian qua, công tác theo dõi thi hành pháp luật giúp cơ quan quản lý Nhà nước nắm bắt được về tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trong quá trình vận động của thực tiễn và mức độ tuân thủ pháp luật của các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản, tìm ra và đánh giá đúng nguyên nhân của những hạn chế trong việc thi hành văn bản, từ đó có những kiến nghị, đề xuất sát thực để hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL về đo đạc và bản đồ.
Tuy nhiên, công tác theo dõi thực thi pháp luật chưa được triển khai một cách thường xuyên và có hệ thống, còn ở trong tình trạng bị động, phụ thuộc, chủ yếu được kết hợp trong các hoạt động khác của công tác quản lý Nhà nước.

Ở địa phương, việc triển khai đo đạc và bản đồ còn bất cập do thiếu quy hoạch, kế hoạch dài hạn, đầu tư kinh phí hàng năm cho công tác đo đạc bản đồ còn bị động, không ổn định, cơ chế phối hợp quản lý đầu tư chưa chặt chẽ dẫn đến ở đâu đó vẫn còn hiện tượng trùng lặp, lãng phí. Mặt khác, do các Bộ, ngành và địa phương thực hiện không nghiêm quy định về báo cáo trong họat động đo đạc và bản đồ nên công tác theo dõi, giám sát, tổng hợp của Bộ TN&MT gặp rất nhiều khó khăn.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ của các cơ quan quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ ở Trung ương và địa phương thực hiện chưa tốt, các Bộ, ngành, địa phương chưa chủ động và chú trọng đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, còn buông lỏng trách nhiệm giám sát hoạt động đo đạc và bản đồ trong phạm vi quản lý của mình.
Để nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật, các chuyên gia pháp luật về đo đạc và bản đồ đã đề ra các giải pháp tổng thể trong thực thi pháp luật đo đạc và bản đồ. Trong đó, cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành như : Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ TN&MT trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ chuyên ngành. Đối với các lĩnh vực có hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành thuộc Bộ TN&MT (Đất đai, Biển và hải đảo, Địa chất và khoáng sản, Khí tượng thủy văn... ) cần chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trong việc rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ thuộc lĩnh vực mình quản lý.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường nói chung và về đo đạc và bản đồ nói riêng cần được coi trọng hơn. Bộ cần có chủ trương phân bổ nguồn kinh phí ổn định hàng năm để thực hiện công tác này có hiệu quả nhất bằng nhiều hình thức như tổ chức Hội nghị tập huấn, in sách phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, thông qua các kênh thông tin như mạng thông tin điện tử, báo in, phát thanh, truyền hình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Bảo đảm nguồn lực tốt hơn cho công tác xây dựng pháp luật; cần có kế hoạch trong đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ đồng thời có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực. Về hạ tầng kỹ thuật, cần có chủ trương đầu tư thiết bị, công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xây dựng pháp luật.
 
Comments