Thông báo‎ > ‎

xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2012 đến năm 2015.

đăng 17:51, 22 thg 3, 2012 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 17:54, 22 thg 3, 2012 ]
Thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (sau đây gọi tắt Chỉ thị số 1474/CT-TTg); Quyết định số 2037/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện
nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính năm 2011; để có căn cứ xem xét thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính năm 2012 và các năm tiếp theo, đồng thời làm căn cứ để kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai (sau đây gọi tắt Dự án tổng thể) từ năm 2012 đến năm 2015
File đính kèm
Comments