Thông báo‎ > ‎

Báo cáo tình hình thực hiện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo Công văn số 3236/BTNMT-TCQLĐĐ

đăng 21:04, 2 thg 9, 2013 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 20:06, 29 thg 9, 2013 ]

Thực hiện Công văn số 3236/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, V/v báo cáo tình hình thực hiện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu,

Để sớm hoàn thành mục tiêu kế hoạch cấp Giấy chứng nhận năm 2013, đồng thời chỉ đạo rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và kết quả cấp Giấy chứng nhận của địa phương gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ và báo cáo Quốc hội.

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất báo cáo theo các biểu mẫu tổng hợp đính kèm, phải thể hiện đầy đủ theo đúng hướng dẫn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trước ngày 05 tháng 9 năm 2013 để Sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố đúng thời gian quy định./.

 Mẫu báo cáo : File 1

                        File 2

Comments