Thông báo‎ > ‎

Báo cáo theo yêu cầu Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội

đăng 01:38, 1 thg 4, 2015 bởi Nguyễn Đăng Phương   [ đã cập nhật 01:44, 1 thg 4, 2015 ]

    Thực hiện Công văn số 1151/UBND-KT ngày 18 tháng 3 năm 2015 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết kiến nghị của cử tri về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại đô thị;

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại cuộc họp ngày 01 tháng 4 năm 2015 về việc báo cáo số liệu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở trong buổi làm việc với Đoàn công tác của Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

    Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện báo cáo số liệu cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở tại đô thị để Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở tổng hợp số liệu tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Đoàn Giám sát của Quốc Hội.

         Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các quận huyện để Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

File : download

Comments