Thông báo‎ > ‎

Báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội

    Thực hiện Công văn số 1151/UBND-KT ngày 18 tháng 3 năm 2015 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết kiến nghị của cử tri về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại đô thị;

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại cuộc họp ngày 01 tháng 4 năm 2015 về việc báo cáo số liệu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở trong buổi làm việc với Đoàn công tác của Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

    Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện báo cáo số liệu cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở tại đô thị thuộc thẩm quyền cấp Giấy theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 để Sở Tài nguyên và Môi trường có cơ sở tổng hợp số liệu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại đô thị trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ theo yêu cầu của Đoàn Giám sát của Quốc Hội.

         Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các quận huyện để Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

File : download


Comments