Hoạt động gần đây của trang web

06:06, 11 thg 10, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
19:27, 27 thg 9, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Dự thảo văn bản điều chỉnh Quyết định số 05 và 19 về diện tích tối thiểu được phép tách thửa
19:24, 27 thg 9, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
19:24, 27 thg 9, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
19:23, 27 thg 9, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
19:23, 27 thg 9, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
19:22, 27 thg 9, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã tạo Dự thảo văn bản điều chỉnh Quyết định số 05 và 19 về diện tích tối thiểu được phép tách thửa
05:58, 5 thg 8, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
05:56, 5 thg 8, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
05:55, 5 thg 8, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
05:54, 5 thg 8, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
18:46, 25 thg 6, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã tạo 6 điều kiện để nhà xây trái phép không bị tháo dỡ
02:10, 18 thg 5, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã tạo Nghị quyết 52/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Thành phố Cần Thơ
18:39, 29 thg 3, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã tạo Không được xây khách sạn trên đất ở?
19:25, 29 thg 1, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Khó khăn, vướng mắc
19:24, 29 thg 1, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã tạo Khó khăn, vướng mắc
00:38, 24 thg 1, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai
23:21, 15 thg 1, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Nhà không phép, sai phép sẽ bị phá dỡ, không xử phạt cho tồn tại
23:08, 15 thg 1, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Nhà không phép, sai phép sẽ bị phá dỡ, không xử phạt cho tồn tại
22:42, 15 thg 1, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã tạo Nhà không phép, sai phép sẽ bị phá dỡ, không xử phạt cho tồn tại
19:45, 4 thg 1, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Quản lý hồ sơ
19:43, 4 thg 1, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Quản lý hồ sơ
17:34, 3 thg 1, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã tạo hủ tướng chỉ thị chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai
21:15, 4 thg 12, 2017 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT
21:14, 4 thg 12, 2017 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

cũ hơn | mới hơn