Hoạt động gần đây của trang web

18:16, 25 thg 12, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư
18:16, 25 thg 12, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư
18:15, 25 thg 12, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư
18:14, 25 thg 12, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư
18:11, 25 thg 12, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã tạo Điểm sáng từ dự án đất đai
23:20, 18 thg 12, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Luật
17:11, 25 thg 11, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư
17:10, 25 thg 11, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư
17:05, 25 thg 11, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã tạo Dự kiến miễn lệ phí trước bạ đối với nhà tái định cư
18:15, 17 thg 11, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa 6 điều kiện để nhà xây trái phép không bị tháo dỡ
01:26, 25 thg 10, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Quản lý số vào sổ - Mã vạch
01:20, 25 thg 10, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Quản lý số vào sổ - Mã vạch
01:18, 25 thg 10, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã tạo Quản lý số vào sổ - Mã vạch
06:06, 11 thg 10, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
19:27, 27 thg 9, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Dự thảo văn bản điều chỉnh Quyết định số 05 và 19 về diện tích tối thiểu được phép tách thửa
19:24, 27 thg 9, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
19:24, 27 thg 9, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
19:23, 27 thg 9, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
19:23, 27 thg 9, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
19:22, 27 thg 9, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã tạo Dự thảo văn bản điều chỉnh Quyết định số 05 và 19 về diện tích tối thiểu được phép tách thửa
05:58, 5 thg 8, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
05:56, 5 thg 8, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
05:55, 5 thg 8, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
05:54, 5 thg 8, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã chỉnh sửa Trang chủ
18:46, 25 thg 6, 2018 Nguyễn Đăng Phương đã tạo 6 điều kiện để nhà xây trái phép không bị tháo dỡ

cũ hơn | mới hơn